Audyt

Kierujemy się zasadą, że od audytu należy oczekiwać potwierdzenia rzetelności i prawidłowości sprawozdań finansowych za minione okresy.

Nasze podejście do badania polega na ciągłym pogłębianiu znajomości działalności naszych klientów oraz związanego z nią ryzyka. Ta wiedza pozwala nam opracowywać ukierunkowaną strategię badania i dostarczać klientom wartościowe wnioski, propozycje, zalecenia, jak też zapewnia klientom rzetelność rewizji sprawozdań finansowych

Audyt, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z:

 • ustawą o rachunkowości,
 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
 • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Etapy badania

 1. Identyfikacja potrzeb i określenie zasad współpracy,
 2. Identyfikacja ryzyka działalności gospodarczej w danej branży oraz ryzyka badanej jednostki,
 3. Analiza sprawności systemu kontroli wewnętrznej,
 4. Przygotowanie planu badania i przeprowadzenie szczegółowych testów,
 5. Przygotowanie dokumentacji z badania i dokumentów finalnych,
 6. Ocena badania, sprawozdawczość.

Wszelkie informacje uzyskane w związku z przesłaną ofertą oraz podczas badania są traktowane jako ściśle poufne. Badanie jest prowadzone w taki sposób, aby ograniczyć angażowanie kluczowych pracowników firmy do niezbędnego minimum.

Cel i zakres badania sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane. Biegły rewident ma zatem stwierdzić, czy sprawozdanie, jako całość i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od uchybień, polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji ważnych (istotnych) dla czytelnika, i czy można uznać za wiarygodne (rzetelne, zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami <polityką> rachunkowości) i jasne informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Przeprowadzane przez biegłego rewidenta badanie, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, ma za zadanie potwierdzenie wiarygodności danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodności z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Zakres badania obejmuje możliwość zastosowania przez biegłego rewidenta sposobów (procedur) badania uznanych za niezbędne w danych warunkach.

Wobec faktu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w sposób wyrywkowy, pomimo prawidłowego ustalenia wielkości badanych próbek, na podstawie których następuje ocena ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, istnieje ryzyko niewykrycia ewentualnych nadużyć dokonanych w jednostce lub nieprawidłowości ksiąg rachunkowych lub sprawozdania finansowego, a także sporządzonych przez Zamawiającego rozliczeń podatków, jak również innych ewentualnych nieprawidłowości.

Organizacja badania sprawozdania finansowego wymaga:

 • zapewnienia biegłemu rewidentowi dostępu do wszystkich danych, dokumentacji i innych informacji niezbędnych do badania sprawozdania finansowego,
 • zapewnienia biegłemu rewidentowi możliwości obserwacji spisu z natury znaczących składników majątku jednostki,
 • współpracy pracowników jednostki z biegłym rewidentem,
 • złożenia przez kierownictwo jednostki stosownych oświadczeń,
 • ewentualnego włączenia rzeczoznawców do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • współpracy pomiędzy biegłym rewidentem grupy a biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zapewniamy spełnienie wymogu bezstronności i niezależności w stosunku do jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu.

W przypadku stwierdzenia w czasie badania sprawozdania finansowego ewentualnych istotnych nieprawidłowości w organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej, nadużyć lub innych niedociągnięć, przedstawiamy je kierownikowi jednostki w formie listu poufnego.

AGM AUDYT SP. Z O.O.,
adres: UL. UNRUGA 8, 
25-228 KIELCE,

email: biuro@expertfk.pl, 
tel: 413445337,
tel: 512147689.

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Copyrights
AGM Audyt